Innkalling Årsmøte

Innkalling til ordinært Årsmøte 2019 NSR.

Torsdag 12. mars kl. 19:00 i Huk Avenue 2B.

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden.

3.         Velge:

a)        Dirigent

b)        Protokollfører

c)         To representanter til å undertegne protokollen.

4.         Godkjenne årsmelding for 2019.

5.         Godkjenne revidert regnskap for 2019.

6.         Behandle innkomne forslag.

7.         Fastsette klubbens kontingent for 2021.

8.         Fastsette treningsavgifter for 2021.

9.         Vedta budsjett og fremlegge målsetninger for 2020. 

10.       Behandle forslag og saker.

11.       Valg:

a)        Leder                                                                                                 (ett år)

b)        Nestleder                                                                                           (to år)

c)         Klubbsjef                                                                                           (to år) 

d)        Årbokredaktør                                                                                  (ett år)

e)        4 medlemmer til Representantskapet.                                          (to år)

f)         Representantskapets ordfører, 1 år.                                             (ett år)

g)         Representantskapet viseordfører, 1 år.                                        (ett år)

h)        Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem            (ett år)

i)         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til 

å oppnevne representantene.

j)         Valgkomite med leder, to medlemmer og ette varamedlem.    (ett år)

12.       Eventuelt.