Frognerkilen – planlegging og utvikling

Oslo kommune planlegger en havnepromenade og utvikling av området rundt Frognerkilen. NSR har 25. november avgitt uttalelse til plan- og bygningsetaten.

Høringsuttalelse:

Norske Studenters Roklub – NSR – vil i sakens anledning komme med følgende kommentarer:

  1. NSR ser positivt på at Oslo kommune iverksetter arbeid med å etablere en havnepromenade.
  2. For NSR er det helt vesentlig at kommunen betrakter Frognerkilen som den sports- og idrettsarena den vitterlig er og som den også har vært i hele det forrige århundret.
  3. NSR mener det båtliv som finner sted her, både trening og konkurranse, også er til glede for folk på land.
  4. En forutsetning for å kunne glede folk på land er rimeligvis at det er kontakt og sikt mellom land og vann. Nåværende havnefasiliteter langs Frognerstranden begrenser denne kontakten, men det er urealistisk å bøte på dette ved å gi publikum adgang til pirene.
  5. Det er helt vesentlig for roere at enden av alle pirene langs Frognerstranden danner en rett linje. Båter på svai utenfor enden av pirene utgjør en fare og må ikke tillates.
  6. Planen drøfter muligheter for regulær kryssende trafikk mellom Kongen og Dronningen; dette er ikke forenlig med den båttrafikk som nødvendigvis må foregå inn og ut av Frognerkilen.
  7. For Filipstad-området foreligger det et alternativ som flytter Colorline lenger østover, med muligheter for at cruisskip også kan anløpe der. Denne planen legger en park mot vest og Frognerkilen og vil således utgjøre et flott supplement til Havnepromenaden.
  8. Ikke under noen omstendighet må det tillates at cruiseskip gis adgang til vestsiden av Filipstad, mot Frognerkilen. Skipene alene tar alt for stor plass og de sikkerhetssoner som kreves vil gjøre båtliv i Frognerkilen ganske umulig.
  9. Havnepromenaden er både en transportåre og et rekreasjonsområde. Langs Frognerstranden er dette i dag lite tilfredsstillende løst. En fremtidig løsning må legge til grunn at en rekke sykkellister ikke lar seg temme, – trafikken må fysisk segregeres og den må gis tilstrekkelig plass.
  10. Støyen fra E18 er meget sjenerende, både for folk langs Frognerstranden og for båtfolket, så vel som for folk som benytter friområdene på Bygdøys østside. Planene for ny E18 har et alternativ som senker motorveien, alene for å dempe støyen for omgivelsene. Dette alternativ bør få Havnepromenadens støtte.

Med vennlig hilsen – for styret

Hans-Jørgen Arvesen – styreleder

***

Her er en presentasjon som ble holdt på et folkemøte 19. november. Se også konsulentrapporten som er laget her: http://www.prosjekt-fjordbyen.oslo.kommune.no/havnepromenaden/

Det er frist for innspill til 9. desember 2013.