Innsikt i styrearbeidet

Med en ny informasjonsjef, tar NSR nå et løft i sin kommunikasjon med medlemmene. Videre utover, vil det på hjemmesiden legges ut et utdrag av referatene fra klubbens styremøter. Dermed har alle muligheten til å få litt innsikt i hva det arbeides med.

Minireferat fra styremøtet i juni 2013 finner du her!

Minireferat fra styremøtet i mai 2013:

På årsmøtet i mars fikk styret fullmakt til å utnevne et nytt styremedlem som forvaltningsjef da det ikke forelå kandidater. Jens Kolberg tidligere leder som også har vært leder av forvaltningen i en årrekke sa seg villig til å fylle denne plassen i styret og vi ønsker ham velkommen.

Det har vært en travel vår i styret som er engasjert i en rekke saker. Her et knippe av de sakene det jobbes med:

Etter ønske fra treneren har det vært diskutert om trenerne skal kunne benytte katamaran for bruk på trening  på Årungen. Foreløpig er det ingen løsning på plass da vi synes at pristilbudene er i overkant høye.

Etter hard jobbing gjennom vinteren og våren av Jens og  Marianne er Solodden åpnet for sesongen med nytt kjøkken og oppgradert innredning. Vannet er nå tilkoblet og ingen lekkasjer avdekket! Bryggen er også på plass.

Gunnar C. og Per B. skal representere NSR i møtet med Oslo Kommune under Havnekonferansen. Målsettingen er at det settes søkelys på roernes interesser spesielt i Frognerkilen. CR skal også være med på møtet. Møtet skal holdes på Kongen og det skal gjøres forsøk å ta representantene fra kommunen ut i innriggere og ¾ – ere.

Ny leieavtale av selskapslokalene skal reforhandles.

Planlegging av oppussing av trimrommet er så vidt kommet i gang.

Båthengeren Rulle har fått vitale skader som må repareres, helst før Hamburg-regattaen.

Det er avholdt et møte med Roforbundet om kommunikasjon mellom klubben og forbundet. Det ble også diskutert hvordan våre JA- og U23-roere best kan kvalifiserer seg for VM, og om det kan la seg kombinere med tur til Henley som planlagt.

Roskolen for voksne er godt i gang og har sikret klubben 35 nye medlemmer.

Det er bestemt klubbaften for roerne 4. juni hvor man skal diskutere høringsforslag fra Roforbundet om organisering og gjennomføring av fremtidige norgesmesterskap. Bakgrunnen er at  det fryktes at NM kan bli et uhensiktsmessig stort arrangement og det er foreslått en rekke alternative modeller som klubbene oppfordres til på si sin mening om. Vi håper at mange medlemmer stiller på møtet og at vi får en god debatt. Gunnar  vil innlede og orientere om forslaget.

Routvalget sammen med tur og mosjonssjefen og lederen er i gang med å revidere sikkerhetsreglement.

Infosjef Inger Schjoldager

Referat fra årsmøtet 2010

Årsmøtet ble avholdt 25. mars, og ble oppsøkt av noe over 30 medlemmer – dog uten juniorer og U21, som var på treningsleir i Berlin.

Av tema som ble behandlet var bl.a. gjenstående arbeider på bygningen, som er nødvendig for å få frigjort ytterligere kommunale midler. Alle som kunne avse en dag ble oppfordret til å melde seg til forvaltningen. Dette arbeidet er ment som egnet for dugnadsarbeid – til neste år planlegges gjennomføring av den gjenstående betongrenovasjonen, som må gjøres av profesjonelle.

Klubbens regnskap for 2009 ble godkjent, og revisjonen berømmet god økonomistyring. Kontingenten for 2011 ble vedtatt uendret fra 2010. Hvorvidt dette var mye penger for enkelte grupper ble diskutert. Særlig raceroere koster klubben mange penger, og dette må til dels tas inn via egenandeler, og kanskje også treningsavgift. Det ble understreket fra salen at NSR hadde bekymret seg for mye for de totale kostnadene ifm raceroing. All idrettsutøvelse koster penger, og roing er en lavkostidrett. Det ble påpekt at studenter er kanskje de med dårligst råd, og ikke nødvendigvis juniorer eller medlemmer med etablert økonomi. Det ble også gjort rede for at BI roklubb betaler kontingent både til NSR og til egen roklubb, samt at NSR ønsket å bidra til utvikling av studentroing.

Budsjettet for 2010 ble presentert, som i utgangspunktet har en negativ balanse. Dette er forutsatt å ville bli tatt inn i løpet av året. Fra salen ble det bedt om at styret ser på mulig ny styresammensetning, og årsmøtet ga sin tilslutning til dette. Det ble stemt over valgkomiteens forslag, og formann Dag Finn Erlandsen ble gjenvalgt for ett år, ny viseformann er Frederik Steenbuch (to år), tur- og mosjonssjef Marianne Lundh gjenvalgt for to år. I tillegg består det nye styret også av Nito Simonsen, Øystein Wiik, Per M. Klausen, Nikolai Nordan Riibe og Runa Bunæs, som ikke var på valg ved dette årsmøtet.

Av øvrige verv ble Audun Hovslien valgt til instrukssjef for ett år. Til forvaltningen ble Jens Chr. Kolberg gjenvalgt for tre år, mens Niels Aars Nicolaysen og Jens Petter Koren ikke var på valg. Til representantskapet ble ordfører Dag Sverdrup-Thygeson og viseordfører Gunnar Clifford gjenvalg for ett år. Øvrige medlemmer er Cato Myhre, Heidi Veeser, Johan Fr. Mohr, Morten S. Bergesen, Per Storebakken, Sunniva Engh og Thorstein Strand og Fredrik Steenbuch. Revisorer Leif Ljungqvist og Sigurd Skarpaas ble gjenvalgt for ett år. For øvrig ble styret gitt fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilknyttet.

I valgkomiteen ble Cato Myhre, Henrik Wolf Meedom og Per Bønsnes gjenvalg for ett år. Årsmøtet ga styret fullmakt til å utnevne et møtende varamedlem. For øvrig ble det påpekt at valgkomiteen i dag seg selv, og at dette bør endres.

Av merker og hedersbevisninger ble det bl.a utdelt 19 distansemerker, og Peder Myhre og Sven Ole Nicolaysen mottok Nicolai Paus pokal for sin innsats på og utenfor regattabanen. Lars B Myhrer og Tharald Sund Fongaard ble takket for innsats som henholdsvis assisenttrener for juniorer, og som årboksredaktør, og mottok bokgave som uttrykk for dette. Avtroppende viseformann Tor-Geir Myhrer ble takket for innsatsen, som også gjorde den alltid effektive ordstyrer Dag Sverdrup-Thygeson.

Referat fra styremøte, april 2009:

Tilstede på møtet var: Dag Finn Erlandsen, Per M. Klausen, Tor-Geir Myhrer, Nito Simonsen, Marianne Lundh, Nikolai Riibe, Runa Bunæs, samt Jens Chr. Kolberg (forretningsfører). Forfall: Øystein Wiik

Ny og informasjonsansvarlig i styret er Runa Bunæs, overtatt etter Tommy Østerlund, som ble takket for innsatsen.

Ny generalsekretær i Roforbundet, Trond Are Gjone, var invitert og møtte på styremøtet. Han inviterte til meningsutveksling om hvilke ønsker og forventninger klubbene hadde til NR, og innspill på hva som fungerer godt og hva som fungerer mindre godt i dag. Tor-Geir Myhrer fremholdt at med de mange gode og satsende unge roere, er det nå viktig å se på oppfølgning av unge roere som oppholder seg i utlandet. De må omfattes av et opplegg, og følges opp. Trond Are Gjone mente at dette burde være tema for et eget møte, og avventet initiativ fra klubbene om dette. Opplyste også at fra neste år ville det påligge Kjetil Undset å legge til rette for rekrutteringslandslag og unge roere. For øvrig ble det påpekt fra styrets side at NR ikke er flinke nok til å informere, og bør bruke hjemmesiden sin bedre.

Erfaringer fra regattaavviklingen så langt nokså negativ. Årungregattaen ble avlyst pga is. Klubben vil gjøre en henvendelse til regattautvalget i NR og beklage at terminlisten til Roforbundet har gjort at to regattaer har blitt avlyst – Årungen og Porsgrunnsregattaen. Det ble påpekt at også helligdagshelger må kunne brukes for regattaavvikling. Uansett på det rene at NSR vil aldri forsøke å arrangere regatta i april i igjen!

NSR har vært representert i ulike møter. Nestformann Tor-Geir møtte på Bygdøy skole 15. april på møte vedr oppvekstmiljøet på Bygdøy, hvor de ulike organisasjonene på Bygdøy var. Det ble redegjort for roklubben og tilbudet vårt, og den generøse gaven fra Bygdøy Lions til klubben ble behørig nevnt.

Samme dag var det også møte m KNS og Christiania, hvor NSR ble representert forretningsfører Jens Kolberg. For øvrig møtte leder i CR, og havnesjef i KNS. Både CR og NSR var enige om at bryggene til KNS på Bygdøy var den største hindringen for en rett 1000 meter bane. Det er klubbens oppfatning at Friluftsetaten hører på ro/padleklubbene, ser disse som en aktør, og at etaten ønsker en total løsning som tilrettelegger for roing og padling. Det ble i styremøtet også påpekt at det er viktig å arbeide opp mot Friluftsetaten. Det ble besluttet at NSR inviterer Friluftsetaten og havnesjef Oslo havn til møte for bl.a. å snakke om regulering i Frognerkilen og Langvik mv.

Viserosjef Nito berettet om den vellykkede påskesamlingen på Ormsund, hvor mange juniorer, og også noen seniorer deltok. Dernest ble det også redegjort for at avtale med BI roklubb er i havn.

Dugnad på Årungen ble gjennomført, og for så vidt med godt oppmøte fra juniorer og foreldre. Det er likevel enkelte ting som bør bli bedre for så vidt gjelder gjennomføringen av dugnaden, og dette bør avklares med SÅRP (Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter) før høstdugnaden.

Tur- og mosjonssjef Marianne Lundh redegjorde for start på roskolen. Det var en viss mangel på instruktører, og egnede kandidater oppfordres til å melde seg. Dernest ble det også redegjort for at klubben er en av vinnerne for så vidt gjelder utdeling av midler til 60 .

Klubbsjef Nikolai Riibe redegjorde for at klubbprogrammet for høsten 2009 nå var ferdig, og at det var engasjement og entusiasme i klubbutvalget.

Materiellsjef Per Klausen redegjorde for at på vedlikeholdssiden er ytterligere to båter nylig istandsatt, 232 8 ”Sigurd Bang” og 265 4x/- ”Christian Bruusgaard”. 126 8 ”Onkel Jens” er på god vei mot ferdigstillelse. Vedr. nyanskaffelser – Coastal 2x er kommet. Ny Filippi er hentet og på plass, og under opprigging. Dobbel/2- Wintech er forsinket pga transportproblemer fra Kina. Bygdøy Lions orientert om forsinkelsen mv. For øvrig ble det 31. mars inngått avtale om kjøp av bil – Ford Transit niseter, lang versjon, slik at det er ekstra bagasjeplass. Forhjulsdrevet, 2.2 liter diesel. Det er håp om levering i løpet av juni. Bilen må søkes nedbetalt så fort som mulig, og fortrinnsvis med friske midler. Det ble også vedtatt at ny 4x/- skal hete ”DnB Nor”, Coastal Rower ”Ivar Spydevold”, 2x ”Ansten Due”, og båthenger ”Full Rulle”.

Informasjonsansvarlig er en relativt ny funksjon, med få oppgåtte løyper. Hva ønsker medlemmene, og hva er det klubben trenger? En stor og viktig utfordring å formidle relevant informasjon på rett tidspunkt. En viss oppdatering av hjemmesiden er igangsatt, sammen med klubbens eminente webredasjon. Tilbakespill er ønsket velkommen.