Nytt sikkerhetsreglement

Høsten 2013 ble det i NSR nedsatt en gruppe til å utarbeide en ny revidert og oppdatert versjon av sikkerhetsreglementet.  Gruppen har bestått av NSR leder, Hans-Jørgen Arvesen, daværende tur-og mosjonssjef Marianne Lundh og rosjef Tor-Geir Myhrer.

Under arbeidet har gruppen presentert et utkast på en klubbkveld, og det er også blitt invitert til innspill via e-post. Avslutningsvis ble gruppens forslag til nytt sikkerhetsreglement behandlet i NSRs styre, og ble kort presentert på årsmøtet 20.mars.

Dette er det nye Sikkerhetsreglementet med tilhørende kart over roområdene (daglig roområde, begrenset roområde og utvidet roområde). Reglementet er ganske omfattende. Det går over fem sider og inneholder 50 enkeltregler knyttet til roeren, materiell, roområde, styringsregler, flyteutstyr, vinterroing og følgebåt. Siktemålet er at reglementet skal gi svar på de sikkerhetsrelaterte spørsmål som kan komme til å oppstå.

For å regulere den daglige roatferden er imidlertid et så omfattende reglement uegnet. Det er derfor også laget av et ”Sikkerhetskort” med fem korte regler det skal være mulig for alle å huske og ikke minst etterleve. Sikkerhetskortet lyder:

  1. Roeren skal velge båt i samsvar med sitt erfaringsnivå, se Sikkerhetsreglementet pkt. 2.4.
  2. Den enkelte skal kjenne utstrekningen av det roområdet som gjelder for roerens erfaringsnivå, båttype og årstid, se Sikkerhetsreglementet pkt. 2, 4 og 7.
  3. Før roturen begynner skal roeren sjekke om materiellet er i orden, særlig om riggen og svivler sitter fast, og at sleide og fotbrett er i orden.
  4. Alle roturer skal skrives inn i protokollene med angivelse av roer og benyttet båt.
  5. Alle robåter skal som hovedregel medbringe egnet flyteutstyr for alle personer om bord, med mindre annet følger av Sikkerhetsreglementet pkt. 6.1.1 – 6.1.3.

 

Vedlegg / Nedlastbare filer:

Sikkerhetskortet NSR 2014
Sikkerhetsreglement NSR 2014