Referat fra Høstmøtet

Referat fra Høstmøtet 18. oktober 2018 kan lastes ned på linken under eller leses nedover.

NSR-referat fra Høstmøtet 18 okt 2018. docx

 
 

1

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

Styreleder Gunnar Clifford ønsket velkommen.

 

2 Styreleder Gunnar Clifford ble valgt som møteleder.

 

Jacob Nordan påtok seg å føre protokoll. Ivar Spydevold og Brita Børve ble valgt til å undertegne protokollen.

 

 

3 Styrets orientering ved Styreleder Gunnar Clifford:

 

Klubbens økonomi er god, per dato er overskuddet ca kr 200.000 og styret tar sikte på å gå i balanse ved regnskapsårets slutt. Kr 300.000 er avsatt til båtkjøp. Beløpet som brukes på båtkjøp i 2018 blir justert mot kostnader fra NR for å oppnå nullregnskap.

Bryggehavariet har påført klubben store kostnader. Bryggen veide 40 tonn og fjerningen av bryggen ble krevende. Midlertidig brygge er på plass. Det er å håpe at søknad om tippemidler kan resultere i fullfinansiering av prosjektet.

Klubbhuset har hatt store problemer med indre vannlekkasjer. Omfattende utbedring er foretatt og Mariano Sarmiento fikk stor takk og applaus.

Arbeidet med åreskuret er i gang; nødvendig rivning og rydding er påbegynt. Selve byggingen starter 29. oktober og må, av hensyn til reglene for tilskudd av tippemidler, være ferdigstilt ved årets utgang.

Det vil bli igangsatt en mindre oppgradering av klubblokalene i samarbeid med Sult.

Ad Bogstadvannet; det forhandles med Løvenskiold om leie av nødvendig areal på Fossum-siden for plassering av båter og andre nødvendige fasiliteter. Klubbens nåværende, midlertidige brygge tenkes brukt på Bogstad fra sommeren av. Om man får lov til å bruke følgebåt er ikke avklart. Båtlagring er midlertidig tenkt i industri-telt. En gammel bygning, brukt til tømmerfløting, vil brukes til skift og dusj.

Marianne Lundh har tatt initiativ til kronerulling som bidrag til finansiering av den nye bryggen og fikk applaus.

 

4 Routvalgets orientering ved rosjef Erik Juel:

 

Rosjef Erik Juel rapporterte om stor aktivitet og en morsom sesong. 60 juniorer er i sving, i tillegg seniorer og masterroere. 10 trenere stiller opp i litt varierende grad og det har vært deltakelse i 12 regattaer, samt i to treningsleirer. Litt vanskelig å håndtere så store grupper med ferske roere.

Mange norske og internasjonale seire, super innsats på Henley i åtter og single, samt på Sorø. Det ble 68 seiersvimpler, men ikke deltakelse i Ungdomsmesterskapet. Emil Mørchs pokal ble vunnet med seks gull, syv sølv og fire bronse. Alle klasser bidro og dobbeltseieren i åtter ble fremhevet. Matti Saborowsky fikk applaus, likeledes Materiellutvalget for landets beste båtpark.

 

 

  Masteroppmann – Tor Geir Myhrer:

 

Masteroppmann Tor Geir Myrer fortalte om et todelt miljø; de gamle reserroerne som klarer seg selv og «amatørgruppen» på ca 12 som trenger oppfølging. MarKus Holmemo og PatricK Sture har fungert som trenere. Båtmangel ble nevnt.

 

 

 

5

Tur og mosjon, ved Natasza P. Sandbu:

 

Styreleder foredro mosjonsjefens rapport. Natasza Sandbus rapport åpnet med «Har vi lykkes?». Årets nybegynnerkurs samlet 24 personer av begge kjønn og med god aldersspredning, hvorav rundt 10 kan sies å ha fortsatt å ro. Det er mest populært å ro paråret. Master og mosjon har tett samarbeid.

Klubben har deltatt i samtlige turregattaer, til dels med flere båter. Ramberg-åtteren ble i år arrangert for første gang og med god oppslutning, også fra Christiania. Ca 10.000 km er samlet rodistanse ifølge protokollen, dog middels deltakelse i Ro-orienteringen. God deltakelse i rostafettene, ikke minst takket være eldre mosjonister. Dette ga uttelling i form av nok en Concept-romaskin.

Kursopplegget vil bli revidert og forskjellige innspill tatt i betraktning. Masterroerne betaler for trener; ønske fra salen at dette kan utvides til også å ordnes for mosjonistene. Noe roing utenlands, men da ikke i klubbens regi.

 

 

   

 

6 Valg:

 

Valgkomiteens innstilling ble lest av Jacob Nordan:

Rosjef:                       Caspar Wohlfahrt       – to år (ny)

Viserosjef:                 Sverke Lorgen                       – to år (gjenvalg)

Sverre Løken              – to år (ny)

Mosjonssjef:              Natasza P Sandbu      – to år (gjenvalg)

Masteroppmann:        Kristian S Christensen           – ett år (ny)

Instruksjonssjef:        Halvor Bergan                       – ett år (gjenvalg)

 

Før avstemning ble det diskusjon vedrørende kandidaten til mosjonssjef. Denne endte med at Bjørn P Saga fremmet mistillitsforslag mot kandidaten, basert på informasjon han hadde mottatt. Det ble foretatt skriftlig votering, med følgende resultat:

NEI til mistillit:                      11 – elleve

JA til mistillit:                        10 – ti

BLANK:                                3 – tre

Forslaget falt dermed og styreleder kunne gjennomføre voteringen. Valgkomiteens innstilling ble fulgt for alle kandidatene.

 

 

7 Eventuelt:

 

Under eventuelt uttrykte Ivar Spydevold sin glede over hvor godt juniorene blir tatt imot og over hvor godt forholdene er tilrettelagt, og da med en særlig takk til Hedda og Matti.

Styreleder hilste fra Årbokens redaktør, Marius H Johannessen, som minnet om at fristen for innlevering av stoff er 1. desember, samt at det er klubbens medlemmer som er ansvarlig for å tilveiebringe stoff

 

 

Etter gjennomført valg består styret i NSR nå av:

 

  Leder Gunnar Clifford
  Nestleder Geir Reigstad
  Rosjef Caspar Wohlfahrt
  Tur-og mosjonssjef Natasza P. Sandbu
  Materiellsjef Per M. Klausen
  Informasjonssjef Inger Schjoldager
  Klubbsjef Line Hegge
     

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *