Sakspapirer til årsmøtet

I hht. NSRs lov §13 (2) skal fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet være gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Siden NSRs årbok i år er noe forsinket, gjør vi med dette sakspapirene tilgjengelige på klubbens nettside. Alle medlemmer er gjort oppmerksom på dette via e-post.

NSRs årbok vil være ferdig og tilgjengeliggjøres på møtet (rapporter og vedlegg i sakspapirene er hentet fra årboken).

Sakspapirer 2018

Innkalling finner du også nedenfor.

Innkalling til ordinært årsmøte 2018

Torsdag 14. mars kl. 19:00 i Huk Avenue 2B

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden.

3. Velge:

a) Dirigent

b) Referent

c) To representanter til å undertegne protokollen.

4. Godkjenne årsmelding for 2018.

5. Godkjenne revidert regnskap for 2018.

6. Behandle innkomne forslag.

7. Fastsette klubbens kontingent for 2020.

8. Fastsette treningsavgifter for 2020.

9. Vedta budsjett og fremlegge målsetninger for 2019.

10. Behandle forslag til endring i klubbens organisering.

11. Valg:

a) Leder (ett år)

b) Nestleder (to år)

c) Materialsjef (to år)

d) Informasjonssjef (to år)

e) .rbokredakt.r (ett år)

f) 4 medlemmer til Representantskapet (to år)

g) Representantskapets ordf.rer (ett år)

h) Representantskapets viseordf.rer (ett år)

i) To revisorer og en vararevisor (ett år)

j) Representanter til Ting og de møter der klubben er representert

k) Tre medlemmer til valgkomiteen, samt ett varamedlem (ett år)

12. Eventuelt.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *