Vedrørende Årsmøtet

Nedenfor ligger innkalling, kandidater til valg av verv og sakspapirene for årsmøtet 12. mars kl19 i Huk Aveny 2 – vel møtt!

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomite: Jacob Nordan (leder) – Patrick Sture – Lars B Myrer

VALGKOMITEENS INNSTILLING:

                                               På valg 12. mars

 1. Leder:                          x          Halvor Bergan – 1 år – ny
 2. 1. Nestleder:                x          Kari Gjetrang – 1 år – ny (forutsatt lovendring)
 3. 2. Nestleder:                x          Nito Simonsen – 1 år – ny (forutsatt lovendring)
 4. Materialsjef:                 x          Per Morten Klausen – 2 år – gjenvalg
 5. Klubbsjef:                     x          Line Hegge – til juli 2020 – styret får fullmakt til å finne ny
 6. Utleiesjef:                    x          Cathrine Bendixen – 1 år – ny (forutsatt lovendring)
 7. Digitalansvarlig:            x          vakant  – 1 år – (forutsatt lovendring)  
 8. Informasjonssjef:         
 9. Årbokredaktør:             x          Marius Johannessen – 1 år – gjenvalg
 10. Representantskapet:

Ordfører:                     x          Dag Sverdrup-Thygeson – 1 år gjenvalg

Viseordfører:                x          Ivar S Spydevold – 1 år – ny

Medlem:                      x          Morten Bergesen – 2 år – gjenvalg

Medlem:                      x          Johan Fr. Mohr – 2 år – gjenvalg

Medlem:                      x          Lars B Myhrer – 2 år – gjenvalg

Medlem:                      x          Anna Sture – 2 år – gjenvalg

 1. Kontrollutvalget:

Medlem:                      x          Hilde Vagle – 1 år – gjenvalg

Medlem:                      x          Geir Emblem – 1 år- gjenvalg

Vara:                            x          Nikolai Riibe – 1 år – ny

Styret gis fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i de organisasjonsledd NSR har representasjonsrett.

Valgkomité:                             x          Styrets innstilling

Innkalling til ordinært Årsmøte 2019 NSR

Torsdag 12. mars kl. 19:00 i Huk Avenue 2B.

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden.

3.         Velge:

a)        Dirigent

b)        Protokollfører

c)         To representanter til å undertegne protokollen.

4.         Godkjenne årsmelding for 2019.

5.         Godkjenne revidert regnskap for 2019.

6.         Behandle innkomne forslag.

7.         Fastsette klubbens kontingent for 2021.

8.         Fastsette treningsavgifter for 2021.

9.         Vedta budsjett og fremlegge målsetninger for 2020. 

10.       Behandle forslag og saker.

11.       Valg:

a)        Leder                                                                                                 (ett år)

b)        Nestleder                                                                                           (to år)

c)         Klubbsjef                                                                                           (to år) 

d)        Årbokredaktør                                                                                  (ett år)

e)        4 medlemmer til Representantskapet.                                          (to år)

f)         Representantskapets ordfører, 1 år.                                             (ett år)

g)         Representantskapet viseordfører, 1 år.                                        (ett år)

h)        Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem            (ett år)

i)         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til 

å oppnevne representantene.

j)         Valgkomite med leder, to medlemmer og ette varamedlem.    (ett år)

12.       Eventuelt.